Uzavření manželství

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit


občanský sňatek

 • před matričním úřadem
 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR


církevní sňatek

 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Co musíte předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz


Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Informace: informace o uzavření manželství s cizincem, uznávání cizozemských rozhodnutí

Kdy podat žádost

Termín sňatku Vám bude na matrice závazně zadán po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství, a to nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství. Termíny na následující kalendářní rok začne matriční úřad přijímat od 5. října 2015, a to maximálně na rok dopředu (tzn., že v říjnu letošního roku lze podat žádost o uzavření manželství v termínu leden až září příštího roku).

Doba

Rada města Olomouce stanovila dnem pro uzavírání manželství čtvrtek. V tento den snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek nehradí.
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města. V praxi to znamená, že se sňatky konají kromě čtvrtku obvykle také v pátek a v sobotu. Za povolení konání svatby mimo určený den tj. čtvrtek hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (uvedeno níže).

Svatební obřady v obřadní síni probíhají v půlhodinových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Místo

Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň olomoucké radnice.

V obřadní síni a v celém areálu radnice je zakázáno na novomanžele v duchu zvyklostí házet rýži, hrách, konfety či cokoliv jiného, rozhazovat okvětní lístky, rozbíjet talíře pro štěstí apod. Tento zákaz platí pro celý areál radnice včetně nádvoří a prostoru před vstupem do radnice

Fotografové mají možnost v obřadní místnosti fotografovat před samotným obřadem (než vstoupí oddávající) a po skončení obřadu (při gratulacích). V průběhu svatebního obřadu (výměna prstenů, polibek a podepisování svatebního protokolu)lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do "prostoru oddávajícího". Pro fotografa platí stejná pravidla oblékání jako pro ostatní svatebčany.
Informace pro snoubence

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu. Rada města Olomouce v souladu s platnou zásadou předvídatelnosti rozhodování správních orgánů stanovila pravidla, která zaručují všem žadatelům jednotný přístup k posuzování jejich žádostí. Svatby mimo obřadní síň se konají každý měsíc v určenou sobotu, a to v čase od 10:00 do 16:00 hodin. V letních měsících červen - září jsou určeny dvě soboty. Seznam takto stanovených dnů pro konání svatebních obřadů mimo obřadní síň na celý kalendářní rok bude zveřejněn nejpozději začátkem října. Svatební obřady jsou zadávány v časovém intervalu tak, aby oddávající s matrikářem měli dostatek času k přesunu z jednoho místa konání svatebního obřadu na místo další tj. v časovém odstupu 1,5 hodiny. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly. Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově radnice. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci sdělí kontaktní osobu pro svatební den, zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (uvedeno níže).
Žádost o uzaření manželství mimo obřadní síň (na jiném vhodném místě)

Poplatky za uzavření manželství

(hradí se v hotovosti při podání žádosti)

a/ správní poplatky

vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR ... 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR ... 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ... 1.000 Kč

b/ provozní poplatky

Rada města Olomouce s účinností od 1.1.2011 stanovila, že za konání svatebních obřadů budou snoubenci hradit provozní poplatky. Tyto poplatky by měly pokrýt náklady úřadu na zajišťování svatebních obřadů v obřadní síni i zvýšené náklady při konání obřadů mimo obřadní místnost.

 1. Svatby v obřadní síni
  • čtvrtek (den stanovený RMO) ... 500,- Kč
  • pátek, sobota (obvyklé dny) ... 1.000,- Kč
 2. Svatby mimo obřadní síň - první sobota v měsíci (popř. další v rámci pravidel RMO) ... 3.000,- Kč
 3. Ostatní svatby neuvedené v bodě 1 a 2
  • v pracovní dny 8:00 - 17:00 hodin ... 5.000,- Kč
  • pracovní dny po 17:00 hodině ... 10.000,- Kč
  • jiné soboty, neděle, státní svátky ... 10.000,- Kč

Správní a provozní poplatky se sčítají a hradí se v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství.Bližší informace získají snoubenci na matrice při zadání termínu svatby nebo na telefonním čísle 585513437.

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu popřípadě i ke změně příjmení a tím i ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

Uzavření církevního sňatku - žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech podmínek pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

Registrované partnerství

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před kterýmkoli registrujícím matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt budoucích partnerů.
Příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro Olomoucký kraj je příslušný Magistrát města Olomouce.

Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Olomouce, kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu vstupu do registrovaného partnerství, prohlášení se bude činit v malém salonku před obřadní síní.

Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina obřadu a předán k vyplnění dotazník.

Co musíte předložit

 • vyplněný dotazník k registrovanému partnerství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat cizinec s trvalým pobytem na území České republiky, občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko,Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. (tlumočníkem,jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící nebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka.Účast tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství učinit.

Poplatky za vstup do registrovaného partnerství
(hradí se v hotovosti při podání žádosti)

a/ správní poplatky

vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR ...3.000 Kč
 • vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR ... 2.000 Kč

b/ provozní poplatky

Rada města Olomouce s účinností od 1.1.2011 stanovila, že za konání slavnostních obřadů při vstupu do registrovaného partnerství budou partneři hradit provozní poplatky. Tyto poplatky nebudou hradit ti partneři, kteří se rozhodnou pro komorní formu vstupu do registrovaného partnerství bez slavnostního obřadu. Požadují-li však partneři vstup do registrovaného partnerství bez obřadu, avšak ve dnech a především v čase, kdy probíhají svatební obřady (t.j. čtvrtek,pátek,sobota), uhradí provozní poplatek, jako by se slavnostní obřad konal.

 1. vstup do registrovaného partnerství s obřadem - obřadní síň radnice
  (obvyklé dny pro obřady)
  • čtvrtek ... 500,- Kč
  • pátek, sobota ... 1.000,- Kč
 2. vstup do registrovaného partnerství s obřadem - neuvedený v bodě 1) - obřadní síň
  • v pracovní dny 8:00 - 17:00 hodin ... 5.000,- Kč
  • pracovní dny po 17:00 hodině ... 10.000,- Kč
  • soboty (kdy se nekonají obřady), neděle, státní svátky ... 10.000,- Kč
 3. vstup do registrovaného partnerství bez obřadu - salonek před obřadní síní
  (obvyklé dny pro obřady)
  • čtvrtek ..... 500,- Kč
  • pátek, sobota ..... 1.000,- Kč

Správní a provozní poplatky se sčítají a hradí se v den odevzdání dotazníku ke vstupu do registrovaného partnerství. Bližší informace získají partneři na matrice při zadání termínu vstupu do registrovaného partnerství nebo na telefonním čísle 585513437.

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě vzniku partnerství dochází u osob vstupujících do partnerství, ke změně osobního stavu a tím i ke změně údajů, zapisovaných do občanského průkazu.
Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení dokladu o registrovaném partnerství požádat o vydání nového občanského průkazu.

Vysvědčení o právní způsobilosti

 • k uzavření manželství
 • ke vstupu do registrovaného partnerství

Chcete-li uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství v cizině, je třeba si opatřit vysvědčení o právní způsobilosti. O vydání tohoto vysvědčení si musí občan ČR požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu.
Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

Co musíte předložit

 • občanský průkaz, nebo cestovní pas
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu.
  (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)

Vyřizujete-li žádost poštou, musí být na žádosti úředně ověřený podpis.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními se informujte u matričního úřadu.

Formuláře:

 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině

Správní poplatek za vydání vysvědčené o právní způsobilosti 500 Kč

Jméno a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Co připojíte k prohlášení:

 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde li o

 • cizinku,
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanku, jejíž manžel je cizinec,
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Tiskopisy a další podrobnosti o možnostech zápisu příjmení v mužském tvaru Vám poskytnou pracovníci matriky.

Změna jména a příjmení

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR,
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

Co potřebujete předložit

 • písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny
 • platný průkaz totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče, podepsaný před matričním úřadem, který vede řízení (popřípadě s úředně ověřeným podpisem )
 • u nezletilého staršího 15 let souhlas nezletilého dítěte
 • rodné listy osob, kterých se má změna týkat
 • oddací list ( uzavřel-li žadatel manželství )
 • za trvání manželství souhlas manžela/ky
 • doklad o registrovaném partnerství ( vstoupil-li žadatel do registrovaného partnerství)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

Žádost o změnu příjmení (svobodný, rozvedený, vdovec)
Žádost o změnu příjmení (nezletilé dítě)
Žádost o změnu příjmení (za trvání manželství)